Skip to main content Skip to search

Σύσταση Κυπριακής Εταιρείας

H δημιουργία μιας επιχείρησης στην Κύπρο είναι σχετικά απλή υπόθεση. Μη Κύπριοι πολίτες, ιδίως πολίτες μέλη της ΕΕ, μπορούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στη Κύπρο με ελάχιστους περιορισμούς. Αυτό το άρθρο θα σας δώσει μια βασική εισαγωγή για να αποφασίσετε την δημιουργία μιας επιχειρηματικής οντότητας στην Κύπρο. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συναντηθούμε και να συζητήσουμε διάφορες επιλογές προτού σας παρέχουμε επαγγελματικές συμβουλές για το καλύτερο επιχειρηματικό σχήμα ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

Εκτός και αν η δομή της επιχείρησης σας χρειάζεται να είναι περίπλοκη, είναι συνήθως καλύτερο να επιλέξετε μια ατομική επιχείρηση. Μια ατομική επιχείρηση εμπίπτει στην Περί Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο. Υπόκειται σε γενικές γραμμές τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για την ομόρρυθμη εταιρεία. Ένας μοναδικός δικαιούχος έχει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του, φορολογείται βάσει του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και οποιαδήποτε εμπορική επωνυμία (εκτός από το δικό του ονοματεπώνυμο) πρέπει να έχουν εγγραφεί με τον Έφορο Συνεταιρισμών.

Η ομόρρυθμη εταιρεία (συνεταιρισμός) πρέπει να εγγραφεί στον Έφορο Εταιρικών σχέσεων μέσα σε ένα μήνα από το σχηματισμό της, αφού καταθέσετε ένα όνομα, τον σκοπό και τον τόπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των εταίρων. Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους αλλοδαπούς που είναι μέρος ενός τέτοιου συνεταιρισμού. Ένας συνεταιρισμός μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ 2 και 20 εταίρους. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για ένα συνεταιρισμό να καταθέσει λογαριασμούς ή να έχει ελεγκτή. Κάθε εταίρος έχει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού.

Ένας συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους γενικούς εταίρους και έναν ή περισσότερους εταίρους του οποίου η ευθύνη περιορίζεται στο ποσό που δηλώθηκε στη συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Για κάθε μορφή εταιρικής σχέσης, είναι σκόπιμο να έχουμε μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και αυτή θα πρέπει να συνταχθεί και να μεταφραστεί στη γλώσσα που απαιτείται από τις αρχές.

Άλλες μορφές επιχειρήσεων (πιθανόν να είναι λιγότερο ενδιαφέρον για μια μεμονωμένη μικρή επιχείρηση ή επιχειρηματία, ωστόσο) περιλαμβάνουν:

  • Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές
  • Δημόσια Εταιρεία Λτδ με μετοχές
  • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση. (αυτό το είδος της επιχειρηματικής δομής συνήθως συνδέεται με φιλανθρωπικές ή μη κερδοσκοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων)
  • Υποκατάστημα Υπεράκτιας Εταιρείας.

Στην CA Tsialoupis & Co η έμπειρη ομάδα μας είναι έτοιμη να σας παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πιο κατάλληλο όχημα για τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και θα χαρεί να σας βοηθήσει ανάλογα με τις ανάγκες σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας σύστασης εταιρείας.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι η πιο κοινή μορφή επιχειρηματικής δομής στην Κύπρο και έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά:

  • η δημιουργία ενός ξεχωριστού νομικού προσώπου διαφορετική από εκείνη των μελών της
  • ο περιορισμός της ευθύνης των μελών της μέχρι την αξία του τιμήματος που καταβάλλεται από τον μέτοχο για τις μετοχές.

Για να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το καταστατικό πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα του μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές της, περιορίζει τον αριθμό των μετόχων έως 50 και απαγορεύει την πώληση οποιωνδήποτε ομολόγων ή μετοχών της εταιρείας στο κοινό.

Διαδικασία Σύστασης Εταιρείας

Ο Έφορος Εταιρειών είναι υπεύθυνος για την εγγραφή της εταιρείας στην Κύπρο. Έχει επίσης καίριο ρόλο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με Κυπριακές εταιρείες. Η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής εταιρείας ξεκινά με την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών.

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμου οι διοικητικές διαδικασίες για την εγγραφή μιας εταιρείας, έχουν απλουστευθεί, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη της χώρας ως κέντρο διεθνών επιχειρήσεων.

Για κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με έναν από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας.

Μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το Κυπριακό Φορολογικό σύστημα κατεβάζοντας το ετήσιο έντυπο μας Φορολογικές Πληροφορίες 2015.