Skip to main content Skip to search

Λόγοι Γιατί Να Επιλέξετε Την Κύπρο Για Την Επιχειρηματική Σας Δραστηριότητα

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου οι πολυεθνικές εταιρείες βρίσκονται κάτω από πίεση για μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, ενώ βελτιώνουν την ποιότητα τους ώστε να ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις υψηλότερες προσδοκίες των πελατών τους, υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για τους οποίους η επένδυση στην Κύπρο θα μπορούσε να καταστεί το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Εταιρικός Φόρος

Η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά φορολόγησης των εταιρειών στην Ευρώπη και ανέρχεται στο 12,5%.

Απαλλαγή μερισμάτων από φόρο εισοδήματος

Οι εταιρείες δεν πληρώνουν κανένα φόρο στα μερίσματα που εισπράττονται από άλλες εταιρείες που θεωρούνται Κυπριακές για σκοπούς φορολόγησης.

Επίσης, τα μερίσματα που λαμβάνονται από εταιρίες φορολογικούς κάτοικος Κύπρου, από ξένες εταιρείες, απαλλάσσονται από το φόρο. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει αν:

  • περισσότερο από το 50% των δραστηριοτήτων της ξένης εταιρείας αποδίδουν άμεσα ή έμμεσα εισόδημα από επενδύσεις και
  • ο ξένος φορολογικός συντελεστής είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον Κυπριακό φορολογικό συντελεστή. Οι φορολογικές αρχές διευκρίνισαν μέσω εγκυκλίου ότι «σημαντικά χαμηλότερος» σημαίνει φορολογική επιβάρυνση κάτω από το 6,25%.

Όταν το εισόδημα από μερίσματα δεν απαλλάσσεται. υπάρχει μια επιβάρυνση 17% σαν αμυντική εισφορά. Πίστωση για φόρους που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό είναι διαθέσιμη για αφαίρεση από την Κυπριακή φορολογία.

Απαλλαγή Φορολογίας Κεφαλαιουχικών κερδών και φόρου εισοδήματος για το τα ακίνητα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που πραγματοποιήθηκε εκτός Κύπρου απαλλάσσεται πλήρως από οποιαδήποτε φορολογία.

Παρακράτηση φόρων

Απαλλαγή δίνεται σε περίπτωση φορολογίας που πληρώθηκε στο εξωτερικό ασχέτως αν υπάρχει ή όχι σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας

Η Κύπρος δεν επιβάλλει τυχόν παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων σε δικαιούχους που διαμένουν εκτός Κύπρου.

Στην περίπτωση δικαιωμάτων η απαλλαγή ισχύει και για την καταβολή των δικαιωμάτων, όταν το περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται είναι εκτός Κύπρου. Σε περίπτωση που είναι στην Κύπρο, τότε υπάρχει μια παρακράτηση φόρου 10%, εκτός εάν ο φόρος προβλέπει χαμηλότερο ή μηδενικό συντελεστή παρακράτησης φόρου.

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών ή φόρου εισοδήματος για Πώληση Ομολόγων

Τα έσοδα από τις συναλλαγές σε τίτλους απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολογία. Τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα περιλαμβάνουν: κοινές και προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικές μετοχές, δικαιώματα σε τίτλους, ομόλογα, συμφωνίες ανταλλαγής σε τίτλους, μερίδια σε ανοικτού ή κλειστού τύπου συλλογικών επενδύσεων συστήματα όπως αμοιβαία κεφάλαια, Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ICIS) και άλλα.

Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία είναι ιδανική για να κρατά μετοχές σε θυγατρικές εταιρείες που έχουν περιθώριο για σημαντική ανατίμηση του κεφαλαίου που ίσως πωληθούν στο μέλλον. Τέτοιες πωλήσεις δεν φορολογούνται στη Κύπρο.

Ζημιές σε μεταφορά

Φορολογικές ζημιές μεταφέρονται υπό όρους και συμψηφίζονται με κέρδη των πέντε επόμενων ετών.

Ζημιές ομίλου εταιρειών

Επιτρέπεται να δοθούν σε εταιρείες του ομίλου που διαθέτουν τουλάχιστον 75% ιδιοκτησία, υπό την προϋπόθεση οι εταιρείες αυτές να θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και μέλη του ίδιου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος.

Φόρος κληρονομιάς

Η Κύπρος δεν επιβάλλει φόρο κληρονομίας.

Φόρου περιουσίας

Η Κύπρος δεν επιβάλλει φόρο περιουσίας.

Απαλλαγή κερδών από μόνιμες εγκαταστάσεις εξωτερικού

Τα κέρδη από τις δραστηριότητες μιας μόνιμης εγκατάστασης (ΡΕ) που βρίσκεται εκτός Κύπρου απαλλάσσονται εντελώς. Η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται εάν:

Η μόνιμη εγκατάσταση εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα για περισσότερο από 50% των δραστηριοτήτων της στην παραγωγή επενδυτικών εισοδήματών, και
Ο ξένος φόρος είναι σημαντικά χαμηλότερο; από ότι ο Κυπριακός. Οι φορολογικές αρχές διευκρίνισαν μέσω εγκυκλίου ότι «σημαντικά χαμηλότερος» σημαίνει φορολογικός συντελεστής επιβάρυνσης κάτω από 6,25%.

Αν τα κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης δεν απαλλάσσονται, υπόκεινται σε εταιρικό φόρο 12,5%. Φορολογικές πιστώσεις για τους φόρους που καταβάλλονται στην αλλοδαπή είναι διαθέσιμα.

Μονομερής Φορολογικές απαλλαγές

Ανακούφιση δίνεται για τους φόρους που καταβάλλονται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας.

Αφορολόγητη επιλογή εξόδου

Οι Κυπριακές εταιρείες προσφέρουν μια ιδανική επιλογή εξόδου μέσω αφορολόγητης πώλησης των μετοχών τους κατά την εκκαθάριση της εταιρείας και τη διανομή των εσόδων εντελώς αφορολόγητα στους μετόχους που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Μηδενικοί Φόροι επί Εκκαθάριση

Δεν υπάρχει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, φόρος εισοδήματος ή οποιουσδήποτε άλλος φόρος από την εκκαθάριση της εταιρείας. Η εταιρεία πρέπει να είναι Κυπριακή για φορολογικούς σκοπούς και να ανήκει σε μη μόνιμους κατοίκους-μετόχους, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εκκαθάρισης της.

Ναυτιλιακές Εταιρείες απαλλάσονται από το φόρο

Πλοιοκτήτριες εταιρείες με πλοία που φέρουν τη σημαία Κύπρος και λειτουργούν σε διεθνή ύδατα (συμπεριλαμβανομένης της ναύλωσης) εξαιρούνται της φορολογίας.

Κανένας φόρος εισοδήματος δεν καταβάλλεται για τα κέρδη ή μερίσματα που της εν λόγω ναυτιλιακής εταιρείας ή πάνω στους μισθούς των αξιωματικών και του πληρώματος αυτών των πλοίων.

Τοπικές ή διεθνείς εταιρείες διαχείρισης πλοίων και εταιρείες διαχείρισης πληρώματος έχουν τη δυνατότητα να φορολογούνται είτε με συντελεστή 12,5% εταιρικό φόρο ή σε τιμές ίσες με το 25% των συντελεστών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό φόρου χωρητικότητας των σκαφών που διαχειρίζεται τα οποία είναι νηολογημένα εκτός Κύπρου .

Μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το Κυπριακό Φορολογικό σύστημα κατεβάζοντας το ετήσιο έντυπο μας Φορολογικές Πληροφορίες 2015.